Репозиторий АТУ

Влияние режимов тепловой обработки на технологические свойства масличных семян при производстве масла типа бад

Show simple item record

dc.contributor.author Байболова, Л.К.
dc.contributor.author Байболов, К.Б.
dc.contributor.author Джингилбаев, С.С.
dc.contributor.author Тютебаева, К.Е.
dc.contributor.author Тютебаев, С.С.
dc.date.accessioned 2019-03-15T10:40:06Z
dc.date.available 2019-03-15T10:40:06Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/171
dc.description.abstract В статье приведены результаты исследования влияния режимов тепловой обработки на технологические свойства масличных семян (кунжут и лен) при производстве масла типа БАД и рекомендованы эффективные режимы гидротермической обработки (ГТО): давление пара 0,05 МПа, время обработки в течение 3 мин., что позволяет увеличить выход целой крупы на 3 %. Экономическая эффективность составила в денежном выражении для завода производительностью 100 т/сутки 3,5 млн. тг. ru_RU
dc.description.abstract Осы жұмыста ББҚ майын өндіруде жылумен өңдеу режимдерінің майлы өсімдіктер (күнжіт және зығыр) дәндерінің технологиялық қасиеттеріне әсері анықталып, тиімді режимдері ұсынылған: будың қысымы 0,05 МПа, өңдеу уақыты 3 мин бойы ұлғайтуға мүмкіндік береді шығу тұтас жармалар 3% - ға өсті. Экономикалық тиімділігі құрады ақшалай зауыт өнімділігі 100 т/тәулігіне 3,5 млн. тг.
dc.description.abstract In article results of research of influence of modes of heat treatment on technological properties of oil seeds (sesame and flax) in the production of oil-type of type bioactive additions and recommended that effective modes of hydrothermal treatment: the vapor pressure is 0.05 MPa, the processing time for 3 min., allowing to increase the yield of whole grains is 3 %. Economic efficiency amounted in monetary terms for plant capacities up to 100 t/day 3,5 million tenge.
dc.publisher Алматинский технологический университет ru_RU
dc.subject Масличные семена ru_RU
dc.subject Обработка ru_RU
dc.subject Тепловая обработка ru_RU
dc.title Влияние режимов тепловой обработки на технологические свойства масличных семян при производстве масла типа бад ru_RU
dc.title.alternative Майлы өсімдіктерден ббқ майын өндіруде жылумен өңдеу режимдерінің дәннің технологиялық қасиеттеріне әсері ru_RU
dc.title.alternative Influence of heat treatment on technological properties of oilseeds for oil production type of dietary supplements ru_RU
dc.type Other ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account