Репозиторий АТУ

Мырыш және алюмний негізіндегі резервті ток көздерін алу және физика-химиялық зерттеу

Show simple item record

dc.contributor.author Болосхаан, С.
dc.contributor.author Умбетқалиев, Қ.А.
dc.contributor.author Мансұров, З.А.
dc.contributor.author Тулепов, М.І.
dc.contributor.author Алипбаев, А.Н.
dc.date.accessioned 2020-06-19T07:55:25Z
dc.date.available 2020-06-19T07:55:25Z
dc.date.issued 2020-06-19
dc.identifier.citation Алматы технологиялық университетінің хабаршысы ru_RU
dc.identifier.issn 2304-5681
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/2205
dc.description.abstract Балама энергия көздері, өз кезегінде резервтік жаңа материалдарды жасауды талап етеді, химиялық ток көздерін (ХТК) құруды және оның көздерінен энергияны өндіруімен және беру әдістерін талап етеді. Химиялық және энергетикалық салаларда қолданылуы мүмкін мырыш пен алюминий негізінде пиротехникалық материалдарының резервтік ток көзінен алу үшін электр энергиясын оңтайлы жобалар мен шарттар жасалды. Алюминий, мырыш негі-зіндегі пиротехникалық композициялардың физикалық-химиялық және политетрафтор-этиленді тәжірибелік қажеттілікді анықтау үшін пиротехникалық резерті тоқ көзінің (ПРТК) термиялық балансын есептеу үшін зерттелді. Эксперименталды зерттеулер нәти-жесінде мырыш пен магнийдің негізіндегі пиротехникалық құрамдарға салыстырулар жүргі-зілді және мырыш негізіндегі құрам тұрақты және жақсы болатындығы анықталды. ru_RU
dc.description.abstract Альтернативный источник энергии требует создания новых резервных материалов, химических источников тока (ХИТ) и способов для производства и передачи энергии от ее источников к потреблению. Разработаны оптимальные конструкции и условия для получения электрической энергии из резервного источника тока на основе пиротехнических материалов цинка и алюминия, которые могут быть применены в химической и энергетической промыш-ленности. Исследованы физико-химические данные пиротехнических составов на основе алю-миния, цинка и политетрафторэтилена для расчета теплового баланса пиротехнического резервного источника тока (ПРИТ) для практических нужд. В результате эксперимента было проведено сравнение пиротехнических составов на основе магния и цинка и было выяв-лено, что составы на основе цинка работают стабильнее и лучше.
dc.description.abstract Alternative energy source requires the creation of new reserve materials, chemical current sources (HIT) and methods for the production and transmission of energy from its sources to consumption. Optimal designs and conditions for obtaining electrical energy from a backup current source based on pyrotechnic materials zinc and aluminum, which can be applied in the chemical and energy industries, have been developed. The physicochemical data of pyrotechnic compositions based on aluminum, zinc and polytetrafluorinethylenewere studied to calculate the thermal balance of the pyrotechnic reserve power source (PRPS) for practical needs. As a result of the experiment, a comparison of the pyrotechnic compositions based on magnesium and zinc was made and it was found that the compositions based on zinc work more stable and better.
dc.publisher Алматы технологиялық университеті ru_RU
dc.relation.ispartofseries 2020.-№1;б.89-93
dc.subject Тоқ көзі ru_RU
dc.subject Мырыш ru_RU
dc.subject Алюминий ru_RU
dc.subject Химия ru_RU
dc.subject Физика ru_RU
dc.subject Цинк ru_RU
dc.subject Zinc ru_RU
dc.subject Reagent ru_RU
dc.title Мырыш және алюмний негізіндегі резервті ток көздерін алу және физика-химиялық зерттеу ru_RU
dc.title.alternative Получение и исследование физико-химических свойств резервного источника тока на основе алюминия и цинка ru_RU
dc.title.alternative Obaining and research of the physical and chemical properties the reserve current source on the basis of alumimum and zinc ru_RU
dc.type Other ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account