Репозиторий АТУ

Реализация компетентностно-деятельностного подхода при обучении русскому языку (уровень в2)

Show simple item record

dc.contributor.author Бессчетнова, Л.В.
dc.date.accessioned 2021-06-23T02:36:15Z
dc.date.available 2021-06-23T02:36:15Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.citation Вестник Алматинского технологического университета ru_RU
dc.identifier.issn 2304-5681
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/2279
dc.description.abstract Статья посвящена вопросу реализации компетентностно-деятельностного подхода при обучении дисциплине «Русский язык» студентов всех специальностей Алматинского технологического университета. В статье раскрыто понятие «компетентностно-деятельностный подход», принятое за основу стратегии обучения, а также специфика ключевых компетенций. Автором представлена типология учебных заданий, построенная с учетом вида речевой деятельности и аспекта языка, направленная на отработку лингвистических фактов по всем уровням языковой системы. Автор приходит к выводу, что разработка учебно-дидактического материала и проведение занятий с учетом компетентностно-деятельностного подхода обеспечивают готовность студентов к расширению знаний в области профессиональных дисциплин посредством осуществления поисково-исследовательской деятельности по профессиональным вопросам с использованием русскоязычных источников информации в печатных и электронных вариантах. ru_RU
dc.description.abstract Мақала Алматы технологиялық университетінің барлық мамандықтарының студенттеріне "Орыс тілі" пәнін оқытуда құзыреттілік-әрекеттік тәсілді іске асыру мәселесіне арналған. Мақалада оқыту стратегиясының негізі ретінде қабылданған "құзыреттілік-әрекет тәсілі" ұғымы, сондай-ақ негізгі құзыреттердің ерекшелігі ашылған. Автор тілдік жүйенің барлық деңгейлері бойынша лингвистикалық фактілерді пысықтауға бағытталған сөйлеу әрекетінің түрін және тілдің аспектісін ескере отырып құрылған оқу тапсырмаларының типологиясын ұсынады. Автор орыс тіліндегі ақпарат көздерін баспа және электронды нұсқада қолдану, оқу-дидактикалық материалды құру және құзыреттілік-белсенділік тәсілін қолдана отырып сабақ жүргiзу, студенттердiң кәсіби пәндерi бойынша ізденіс және зерттеу қызметін жүзеге асыру арқылы кәсіби пәндер бойынша білімдерін кеңейтуге дайын болуын қамтамасыз етеді деген тұжырымға келеді
dc.description.abstract The article is devoted to the implementation of the competence-activity approach in teaching the discipline "Russian language" to students of all specialties of the Almaty Technological University. The article reveals the concept of "competence-activity approach", which is taken as the basis of the training strategy, as well as the specifics of key competencies. The author presents a typology of educational tasks, built taking into account the type of speech activity and the aspect of language, aimed at working out linguistic facts at all levels of the language system. The author comes to the conclusion that the development of the didactic material and the lessons given competence-activity approach ensures students ' readiness to expand knowledge in the field of professional disciplines through the implementation of research activities on professional issues with the use of Russian language sources in both print and electronic versions.
dc.publisher Алматинский Технологический Университет ru_RU
dc.relation.ispartofseries 2021.-№1; с.38-44;
dc.subject Компетенция ru_RU
dc.subject Русский язык ru_RU
dc.subject Competence ru_RU
dc.title Реализация компетентностно-деятельностного подхода при обучении русскому языку (уровень в2) ru_RU
dc.title.alternative Орыс тілін оқытуда құзыреттілік-әрекеттік тәсілді жүзеге асыру (в2 деңгейі) ru_RU
dc.title.alternative Implementation of the competence-activity approach in teaching the russian language (level b2) ru_RU
dc.type Other ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account