Репозиторий АТУ

Problems of urban traffic organizations in a large city of the republic of kazakhstan (on the example of almaty)

Show simple item record

dc.contributor.author Murzakhmetova, U.A.
dc.contributor.author Sabraliev, N.S.
dc.contributor.author Alshynova, A.M.
dc.contributor.author Tundybaeva, E.Т.
dc.date.accessioned 2020-06-19T12:06:27Z
dc.date.available 2020-06-19T12:06:27Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.citation The journal of Almaty technological university ru_RU
dc.identifier.issn 2304-5681
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/2213
dc.description.abstract The work is devoted to the study of the intensity of urban flow and improvement of the management system of urban traffic flows in a large city of the Republic of Kazakhstan (on the example of Almaty). Urban road transport has become an integral part of the modern life of the population. It affects not only the economic, but also the social development of the city. Radical improvement in the conditions of transport in the city, for a long time, can be achieved in the implementation of measures of urban planning: The construction of bridges, tunnels, and the breakdown of new highways. As well as the analysis shows that the situation will significantly allow a complex of activities related to improving traffic management. ru_RU
dc.description.abstract Работа посвящена исследованию интенсивности городского потока и совершенствова-нию системы управления городскими транспортными потоками в крупном городе Республики Казахстан (на примере г. Алматы). Городской автомобильный транспорт стал неотъемле-мой частью современной жизни населения. Он влияет не только на экономическое, но и на социальное развитие города. Радикального улучшения условий движения транспорта в городе, на длительную перспективу, можно достичь при осуществлении мер градостроительного характера: строительством мостов, тоннелей, пробивкой новых магистралей. А также про-веденный анализ показывает, что значительно улучшить ситуацию позволит комплекс меро-приятий, связанных с совершенствованием управления транспортными потоками.
dc.description.abstract Жұмыс Қазақстан Республикасының ірі қаласы Алматы мысалында қалалық трафик-тің қарқындылығын зерттеуге және көлік қозғалысын басқарудың қалалық жүйесін жетіл-діруге арналған. Қалалық автомобиль көлігі қазіргі заманғы өмірдің ажырамас бөлігіне айнал-ғанын біз білеміз. Бұл қаланың экономикалық жағдайына ғана емес, әлеуметтік дамуына да әсер етеді. Ұзақ мерзімді перспективада қаладағы көлік жағдайын түбегейлі жақсартуға қалалық жоспарлау іс-шараларын жүзеге асырумен қол жеткізуге болады: мысалы: көпірлер, туннельдер және жаңа магистральдар салу арқылы. Сондай-ақ жүргізілген талдаулар бо-йынша, көлік ағындарын басқаруды жақсартуға байланысты бірқатар шаралар қабылдауға мүмкіндік береді.
dc.publisher Almaty Technological university ru_RU
dc.relation.ispartofseries 2020.-№1;pg 94-100
dc.subject City ru_RU
dc.subject Transport ru_RU
dc.subject Economy ru_RU
dc.subject Ecology ru_RU
dc.subject Urban planning ru_RU
dc.subject Город ru_RU
dc.subject Экология ru_RU
dc.subject Транспорт ru_RU
dc.subject Көлік ru_RU
dc.subject Экономика ru_RU
dc.title Problems of urban traffic organizations in a large city of the republic of kazakhstan (on the example of almaty) ru_RU
dc.title.alternative Проблемы организаций городского транспортного потока в крупном городе республики казахстан (на примере г. Алматы) ru_RU
dc.title.alternative Қазақстан республикасының ірі қаласындағы қалалық көлік ағынын ұйымдастыру мәселелері (Алматы қаласы мысалында) ru_RU
dc.type Other ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account