Репозиторий АТУ

Methods for increasing food value of flour confectionery goods

Show simple item record

dc.contributor.author Теngelbayeva, А.А.
dc.contributor.author Toktamysova, A.B.
dc.contributor.author Мuldabekova, B.Zh.
dc.contributor.author Iskakova, G.К.
dc.contributor.author Yakiyayeva, М.А.
dc.date.accessioned 2020-11-04T09:03:32Z
dc.date.available 2020-11-04T09:03:32Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.citation The Journal Almaty technological University ru_RU
dc.identifier.issn 2304-5681
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/2242
dc.description.abstract The article examined the use of composite flour in the production of flour confectionery. With the addition of flour of composite mixtures to sugar cookies, protein content increases on average by 4.5%, fat by 17.2%, calcium by 13%, magnesium by 40.4%, and the amount of carbohydrates decreases by 4.33% and energy 24 kcal value compared to control. Due to the essential amino acids, vitamins, microelements and other useful substances contained in chickpea and oats, the sugar cookies obtained from composite mixtures can be recommended for therapeutic and preventive nutrition, which will expand the range of functional confectionery products. ru_RU
dc.description.abstract Мақалада ұнды кондитер өнімдерін өндіруде композитті қоспалардың ұнын қолдану қарастырылды. Қантты печеньеге композитті қоспалар ұнын қосқаннан құрамындағы ақуыздың мөлшері бақылау үлгісімен салыстырғанда орташа есеппен 4,5%-ға, май 17,2%-ға, кальций 13%-ға, магний 40,4%-ға жоғарылайды, сондай-ақ көмірсулардың мөлшері 4,33%-ға және энергетикалық құндылығы 24 ккал-ға төмендейді. Нұт пен сұлының құрамында ауыстырылмайтын аминқышқылдары, дәрумендер, микроэлементтер және басқа да пайдалы заттар болғандықтан, композитті қоспалардан алынған қантты печеньені емдікпрофилактикалық тамақтану үшін ұсынуға болады, ол функционалды бағытта ұнды кондитер өнімдерінің ассортиментін кеңейтуге мүмкіндік береді.
dc.description.abstract В статье рассматривается использование муки композитных смесей в производстве мучных кондитерских изделий. С добавлением муки композитных смесей в сахарное печенье содержание белка увеличивается в среднем на 4,5%, жира на 17,2%, кальция на 13%, магния на 40,4%, а также понижается количество углеводов на 4,33% и энергетическая ценность на 24 ккал по сравнению с контрольным образцом. Благодаря содержащимся в нуте и овсе незаменимых аминокислотам, витаминам, микроэлементам и другим полезным вещестам, полученное сахарное печенье из композитных смесей можно рекомендовать для лечебнопрофилактического питания, которое позволит расширить ассортимент мучных кондитерских изделий функционального назначения.
dc.publisher Almaty technological university ru_RU
dc.relation.ispartofseries 2020.-№2;p.5-8;
dc.subject Flour ru_RU
dc.subject Mixture ru_RU
dc.subject Confectionery ru_RU
dc.subject Sugar cookies ru_RU
dc.subject Ұн ru_RU
dc.subject Қоспа ru_RU
dc.subject Қант ru_RU
dc.subject Мука ru_RU
dc.subject Смесь ru_RU
dc.title Methods for increasing food value of flour confectionery goods ru_RU
dc.title.alternative Ұнды кондитер өнімдерінің тағамдық құндылығын жоғарылатудың әдістері ru_RU
dc.title.alternative Методы повышения пищевой ценности мучных кондитерских изделий ru_RU
dc.type Other ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account