Репозиторий АТУ

1. Технология хлебопродуктов и перерабатывающих производств

1. Технология хлебопродуктов и перерабатывающих производств

 

Новые поcтупления

 • Байбатыров, Т.А.; Оразов, А.Ж.; Тасбаева, А.Е (Алматы технологиялық университеті, 2023-1)
  Елімізде бүгінгі күні өндірістің қарқынды дамуына қарай қалдықсыз немесе аз қалдықты технологияларды әзірлеу және енгізу өткір мәселе болып табылады. Жаңа шикізат ресурстарын және табиғи биологиялық белсенді заттарды іздеу ...
 • Жиенбаева, С.Т.; Ермуканова, А.М.; Тлеубаева, З.Б. (Алматинский Технологический Университет, 2023-1)
  В достижении высокого уровня биологической полноценности кормления сельскохозяйственных птиц решающее значение имеет обогащение комбикормов комплексом биологически активных добавок - премиксами. Организация производства ...
 • Байысбаева, М.П.; Искакова, Г.К.; Изембаева, А.К.; Молдақұлова, З.Н. (Алматы технологиялық университеті, 2023-1)
  Бұл мақала бидай нанының рецептурасында биологиялық белсенді өсімдік текті қоспа қолданып дайын өнімнің сапасына әсер етуіне зерттеулер жүргізу жұмыстарына арналған. Жұмыстың мақсаты бидай нанының тағамдық құндылығын және ...
 • Оспанов, Ә.Ә.; Тимурбекова, А.Қ.; Нұрдан, Д. (Алматы технологиялық университеті, 2023-1)
  Мақалада толық түрде ұнтақталған көп дәнді шикізаты негізінде дәстүрлі емес макарон өнімдерін өндіруге арналған қамырдың реологиялық сипаттамаларының көрсеткіштерін зерттеу нәтижелері берілген. Зерттеудің негізгі мақсаты ...
 • Каримова, Г.К.; Ниязбекова, Р.К.; Negim, El-sayed (Алматинский Технологический Университет, 2023-1)
  В данной статье рассматриваются показатели качества макаронных изделий, полученных путем частичной замены крупки пшеничной высшего сорта пшеном шлифованным 3,8% (от общей массы теста с учетом воды). Добавление пшена связано ...
 • Kenenbay, SH.Y.; Badmaeva, I.I.; Sovetkalieva, ZH.R. (Almaty technological university, 2022-4)
  Proper nutrition can give us health, longevity and beauty. It assumes that the body regularly needs the necessary amount and many nutrients such as proteins, carbohydrates, fats, water, minerals, vitamins should be supplied ...
 • Машанова, Н.С.; Мухамбетов, Г.М.; Каримова, Г.К.; Ниязбекова, Р.К.; Сатаева, Ж.И.; Смагулова, М.Е.; Ибжанова, А.А. (Алматы технологиялық университеті, 2022-4)
  Бұл мақалада жоғары сапалы бидай ұнтағын зығыр күнжарасымен ішінара алмастыру арқылы алынған макарон өнімдерінің сапалық көрсеткіштері қарастырылады. Себебі, зығыр күнжарасының энергетикалық құндылығы жоғары, құрамы ...
 • Бекболатова, М.Б.; Шаймерденова, Д.А.; Чаканова, Ж.М.; Изтаев, А.И.; Сарбасова, Г.Т.; Искакова, Д.М.; Есмамбетов, А.А.; Махамбетова, А.А. (Алматинский Технологический Университет, 2022-4)
  В статье дана общая характеристика хлебопекарных добавок и улучшителей, виды, цели и технология использования. Представлены показатели качества и безопасности хлебопекарных добавок. Рассмотрены в качестве добавок тонкодисперсные ...
 • Урбанчик, Е.Н.; Шаршунов, В.А.; Галдова, М.Н.; Шустова, Л.В. (Алматинский Технологический Университет, 2022-4)
  В настоящее время большое количество публикаций и исследований направлено на разработку функциональных, обогащенных и биологически активных продуктов питания. Рациональное использование зерновых ресурсов является основой ...
 • Искаков, Б.М.; Какимов, М.М.; Сатаева, Ж.И.; Мурсалыкова, М.Т. (Алматы технологиялық университеті, 2022-4)
  Бұл мақалада Қазақстанның агроөнеркәсіптік саласын дамытудың басты бағыттарының бірі болып табылатын перспективалы майлы дақылдар, оның ішіндегі мақсары майы өндірісінің өзектілігі мен маңыздылығы сипатталған. Жұмыстың ...
 • Саидов, А.М.; Калитка, Д.А.; Молдахметова, З.К.; Екатеринская, Е.М.; Жангабылова, Н.Д.; Балгужинова, Ж.Е. (Алматы технологиялық университеті, 2022-4)
  Салауатты өмір салты өзінің танымалдылығының шыңында, сондықтан өндірушілерді салауатты және теңдестірілген тамақтану принциптеріне сәйкес келетін жаңа өнімдерді жасау қызықтырады. Макарон өнімдері көптеген елдердің ...
 • Мыржыкбаева, А.Д.; Хастаева, А.Ж.; Бектурганова, А.А.; Омаралиева, А.М.; Жамурова, В.С. (Алматы технологиялық университеті, 2022-4)
  Қазақстан Республикасы халқының денсаулығына елеулі әсер ететін маңызды факторлардың бірі – толыққанды ақуыздарды, дәрумендерді, макро және микроэлементтерді жеткіліксіз тұтынудан және олардың ұтымсыз арақатынасынан туындаған ...
 • Нуртаева, А.Б.; Утарова, Н.Б.; Ақшораева, Г.Д.; Мыктабаева, М.С.; Абилова, М.Б. (Алматы технологиялық университеті, 2022-4)
  Мақалада амарант, зығыр, күріш, қарақұмық ұндарының негізгі қасиеттері мен сипаттамалары және құрама ұн негізінде глютенсіз нан алу нәтижелері көрсетілген. Құрама ұндардың физикалық-химиялық қасиеттері анықталды және жаңа ...
 • Шингисов, А.У.; Алибеков, Р.С.; Еркебаева, С.У.; Майлыбаева, Э.У.; Тастемирова, У.У. (Алматинский Технологический Университет, 2022-4)
  Исследованиями установлено, что в процессе сушки наблюдаются различные периоды сушки: например, для сортов яблок первый период времени сушки составляет 5,45...6,10 часов, а для сортов груш 6,12...6,25 часов. Продолжительность ...
 • Шингисов, А.У.; Алибеков, Р.С.; Еркебаева, С.У.; Габрильянц, Э. А.; Тастемирова, У.У. (Алматинский Технологический Университет, 2022-4)
  В статье разрабатывается методика проведения экспериментальных исследований по вакуумной сушке сортов яблок, груш и малины, произрастающих в южных регионах Республики Казахстан. Проведены экспериментальные исследования и ...
 • Ибраимова, С.Е.; Уажанова, Р.У.; Мулдабекова, Б.Ж.; Мухтарханова, Р.Б.; Изтелиева, Р.А. (Алматы технологиялық университеті, 2022-4)
  Мақалада нан өнімдерінің физика-химиялық құрамын, антиоксиданттық белсенділігін жоғарылату мақсатында өсімдік шикізатын қолдану қарастырылды. Өсімдік шикізаты ретінде арша жемістерінің ұнтағы (Juniperus communis L) таңдалды. ...
 • Касымбек, Р.; Изтаев, А.И.; Чоманов, У.; Жумалиева, Г.Е.; Шоман, А.К. (Алматинский Технологический Университет, 2022-4)
  Исследования посвящены технологическим режимам проращивания зерна тритикале сорта Азиада, а также факторам, влияющим на проращивание зерна. Цель исследования является изучение влияния технологических режимов проращивания ...
 • Мусаева, С.Д.; Иманбаев, А.Ж.; Искакова, Ж.А. (Алматинский Технологический Университет, 2022-3)
  Разработана математическая модель процесса приготовления теста с применением композитной смеси из овсяной и пшеничной муки I-сорта, с целью определения оптимальных параметров конечного продукта. В качестве критерия оптимизации ...
 • Муслимов, Н.Ж.; Абуова, А.Б.; Кабылда, А.И. (Алматинский Технологический Университет, 2022-3)
  Исследование аминокислотного состава различных видов муки в производстве продуктов питания таких, как макароны, необходимо для лечения и профилактики заболеваний, как фенилкетонурия и целиакия, нецелиакийная неаалергическая ...
 • Байысбаева, М.П.; Изембаева, А.К.; Молдақұлова, З.Н.; Қойланов, Қ.С.; Баширова, Ж.Ж. (Алматы технологиялық университеті, 2022-3)
  Бұл жұмыстың мақсаты – жарма өндірісіндегі жанама өнім күріш ұншығы қосылған бидай қамырының сапасын анықтау. Зерттеу барысында күріш ұншығы қосылған бидай қамырының физикалық-химиялық қасиетінің өзгеру заңдылығы анықталды. ...

View more