Репозиторий АТУ

Исследование влияния депрессорных присадок на реологические свойства нефти

Show simple item record

dc.contributor.author Зайнуллина, А.Ш.
dc.contributor.author Арыстан, А.Ж.
dc.date.accessioned 2020-12-15T17:53:30Z
dc.date.available 2020-12-15T17:53:30Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.issn 2304-5683
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/2255
dc.description.abstract Статья посвящена исследованию физико-химических свойств нефти месторождений Узень, Кенкияк, Мартыши и изучения влияния депрессорных присадок на реологические свойства нефти месторождения Узень. Были проведены основные анализы нефти, такие как вязкость, температура застывания, содержание парафинов. При проведении исследований были использованы депрессорные присадки марок MR-1055/980, Deprop 4125, WX 161. Установлено, что присутствие присадок положительно сказывается на физико-химических характеристиках нефти. ru_RU
dc.description.abstract Мақала Өзен, Кеңқияқ, Мартыши кен орындары мұнайының физикалық-химиялық қасиеттерін зерттеуге және депрессорлық қоспалардың Өзен кен орындары мұнайының реологиялық қасиеттеріне әсерін зерттеуге арналған. Мұнайдың парафиндер мөлшерін, қоюлығын, қату температурасының бастапқы талдауы жасалған болатын. Зерттеу жүргізу кезінде MR1055/980, Deprop 4125, WX 161 депрессорлық маркалар пайдаланылды. Мұнайға депрессорлық телімдердің әсері олардың физикалық-химиялық сипаттамаларына оң әсер ететіні анықталды.
dc.description.abstract The article is devoted to the study of physico-chemical properties of oil fields Uzen, Kenkiyak, Martyshi and study the effect of depressor additives on the rheological properties of oil fields Uzen. The main analyses of oil were carried out, including the content of paraffins, viscosity, pour point. Depressor additives of brands were used during the research MR-1055/980, Deprop 4125, WX 161. It is established that the effect of depressor additives on oil has a positive effect on their physical and chemical characteristics.
dc.publisher Алматы технологиялық университетінің хабаршысы ru_RU
dc.relation.ispartofseries 2020. №3;104-107 с.
dc.subject парафин, вязкость, нефть, депрессорные присадки, температура застывания ru_RU
dc.title Исследование влияния депрессорных присадок на реологические свойства нефти ru_RU
dc.title.alternative Депрессорлық қоспалардың мұнайдың реологиялық қасиеттеріне әсерін зерттеу ru_RU
dc.title.alternative Investigation of the effect of depressor additives on the rheological properties of oil ru_RU
dc.type Other ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account