Репозиторий АТУ

5. Химия, химическая технология и экология

5. Химия, химическая технология и экология

 

Новые поcтупления

 • Оспанкулова, Г.Х.; Каманова, С.Г.; Мурат, Л.А.; Тоймбаева, Д.Б.; Темирова, И.Ж.; Ермеков, Е.Е.; Мұратхан, М.; Альдиева, А.Б. (Алматинский Технологический Университет, 2022-3)
  Ягоды играют важную роль в антиоксидантной защите, профилактике и лечении заболеваний организма человека, поэтому многие виды ягод широко используются как в пищевой, так и в других промышленностях. Целью настоящей статьи ...
 • Курманбаева, И.Н.; Набиева, Ж.С.; Жельдыбаева, А.А. (Алматы технологиялық университеті, 2022-1)
  Мақалада астықты өңдеу кезінде ферменттік препараттарды қолдану саласындағы және құрамында ксиланаза ферменті бар NovoNordisk фирмасының Pentopan 500 BG және Fun gamylSuper AX ферм ентті п р е п а р а т т а р ы, қ ұ р а м ...
 • Кадникова, О.Ю.; Төретаев, М.Ө.; Акмалова, О.А.; Нурмухамбетова, Б.Т.; Кожабергенова, К.Д. (Алматинский Технологический Университет, 2020)
  Актуальность и новизна работы заключаются в исследованиях по разработке многокомпонентного ингибитора полимерного типа, являющегося эффективной ингибиторной защитой металлов от коррозии. Показана технология получения ...
 • Алимарданова, М.К.; Хамзина, Ж.Б. (Алматы технологиялық университеті, 2020)
  Сүт өнімдерінің қауіпсіздігін арттыру тамақ өнімдерінің кешенді қауіпсіздігін қамтамасыз ету міндеттерінің бірі. Орталықтандырылған шаруашылық-ауыз сумен қамтамасыз етудің 4 жүйесінен алынған судың сапасы, сондай-ақ судың ...
 • Зайнуллина, А.Ш.; Арыстан, А.Ж. (Алматы технологиялық университетінің хабаршысы, 2020)
  Статья посвящена исследованию физико-химических свойств нефти месторождений Узень, Кенкияк, Мартыши и изучения влияния депрессорных присадок на реологические свойства нефти месторождения Узень. Были проведены основные ...
 • Какимов, А.К.; Кабдылжар, Б.К.; Есимбеков, Ж.С.; Гуринович, Г.В.; Суйчинов, А.К. (Алматинский Технологический Университет, 2020)
  Актуальность проведенного исследования заключается в рациональном и безотходном использовании костного сырья птицы для пищевых целей. В статье описана технология получения куриной мясокостной пасты из разных частей тушки ...
 • Таусарова, Б.Р.; Баймаханов, Г.А.; Абилкасова, С.О. (Алматинский Технологический Университет, 2020)
  В статье описаны методы синтеза наночастиц оксида цинка в водной среде в присут-ствии стабилизатора поливинилового спирта. При применении электронно-сканирующей микроскопии показано, что формируются наночастицы оксида цинка ...
 • Сұлтангазиева, Г.С.; Беркинбаева, А.С.; Алимкулова, Ж.Д. (Алматы технологиялық университеті, 2020)
  Мақалада ауылшаруашылығы айналымындағы жерлердің топырағының тұздану құбы-лысының салдарынан туындайтын бидай дақылдарының тамырларындағы анотомиялық өзгерістерге байланысты орын алатын физиологиялық және биохимиялық ...
 • Құрманалиев, М.Қ.; Жұматаева, Ұ. (Алматы технологиялық университеті, 2020)
  Бұл мақалада жоғары негізді анионит Cybber АХ-400 арқылы ванилинді сорбциялау зерттелген. Зерттеу барысында сорбциялаудың тиімді параметрлері, яғни ортаның рН мәні, ерітіндінің концентрациясы және сорбциялау уақыты анықталған. ...
 • Болосхаан, С.; Умбетқалиев, Қ.А.; Мансұров, З.А.; Тулепов, М.І.; Алипбаев, А.Н. (Алматы технологиялық университеті, 2020-06-19)
  Балама энергия көздері, өз кезегінде резервтік жаңа материалдарды жасауды талап етеді, химиялық ток көздерін (ХТК) құруды және оның көздерінен энергияны өндіруімен және беру әдістерін талап етеді. Химиялық және энергетикалық ...
 • Alipbayev, A.N.; Suleimenova, M.SH.; Boloskhan, S. (Almaty Technological university, 2020)
  Results of receiving a diborid of magnesium are given in work by magniathermal oxidation of boron composite compounds at different argon pressures and temperatures. The relevance of a research is proved by superconducting ...
 • Зайнуллина, А.Ш.; Мельников, Е.А.; Манашев, Д.А. (Алматинский технологический университет, 2019)
  В данной статье авторы приводят результаты синтеза ионообменных материалов на основе различных азот- и кислородсодержащих соединений и некоторых полиаминов, изучение сорбционных свойств, получение на их основе ионообменных ...
 • Зайнуллина, А.Ш.; Курбашев, Э.П. (Алматинский технологический университет, 2019)
  Целью данной работы является подготовка и исследование карбоксиметилированного кукурузного крахмала (КМКК) для потенциального применения в качестве буровых растворов. Кукурузный крахмал модифицировали монохлорацетатом ...
 • Akhmetova, S.O. (Almaty technological university, 2019)
  In the article the results of studies of decomposition process of Karatau phosphorites by phosphoric acid are presented. Mathematical processing of the results of an experiment was carried out. Kinetic characteristics of ...
 • Алмагамбетова, С.Т.; Ерсайынова, А.А.; Замирбек, С. (Алматы технологиялық университеті, 2019)
  Мақалада суда еритін мұнай өнімдеріне қатысты сорбенттердің сорбциялық мүмкін- діктері, сондай-ақ су тазарту процестерінде сорбенттерді практикалық пайдалану үшін адсорбция механизмі зерттелінді. Мұнай өнімдерінің және ...
 • Құрманәлиев, М.Қ.; Жанабаева, Ж.Т. (Алматы технологиялық университеті, 2019)
  Бұл мақалада жүргізілген зерттеулер нәтижесінде сулы ерітінділерден статикалық режимде вермикулитті сорбент арқылы мыс иондарын бөлудің оңтайлы шарттары белгі- ленген. Сорбцияны рН 4-7 аралыгында жүргізіледі. Табиғи ...
 • Калимолдина, Л.М.; Абилкасова, С.О. (Алматы технологиялық университеті, 2019)
  Мұнаймен ластану экологияға ауқымды зиян келтіреді. Қалыпты жагдайда, мұнай қал- дықтары мен мұнаймен ластанған топырақты тазарту жұмыстары құрал-жабдықтардың болмауынан және қайта өңдеудің тиімді технологиясының жоқтығынан ...
 • Шаншарова, Д.А.; Нургожина, Ж.К.; Алашбаева, Л.Ж.; Кайчибекова, Г.М. (Алматы технологиялық университеті, 2019)
  Бұл жұмыста нанға дәнді қоспа ретінде дәстүрлі емес шикізатты енгізу аспектілері қарастырылған. 20% қарақұмық жармасы, 10% зығыр тұқымы, 10% «Фин қоспасы» нан өнім- дерінің сапасын жақсартуға және оның құндылыгын арттыруға ...
 • Құрманәлиев, М.Қ.; Сарсенбайқызы, А. (Алматы технологиялық университеті, 2019)
  Бұл жұмыста жүргізілген тәжірибелер нәтижесінде былгары зауыттарының агынды суларынан хром(Ш) ионын әртүрлі сорбенттермен бөлу мүмкіндіктері қарастырылған. Зерттелген сорбенттердің ішінде топинамбур негізінде алынған табиғи ...
 • Айтчанов, Б.Х.; Баймуратов, О.А.; Алдибекова, А.Н. (Алматы технологиялық университеті, 2019)
  Берілген мақалада сүттің кейбір сапалық көрсеткіштерін жақсартуға мүмкіндік бере- тін ядролық магниттікрезонанс әдісінің принципі бойынша сүтті магнит өрісінің көмегімен өңдей отырып оның сапасын басқару міндеттері ...

View more